Vår visjon

Mestringskjensle, speleglede og samhald.

  • Me skal vær ein utviklingsarena for både unge og vaksne musikantar i Sunnhordland.
  • Me skal byggje ei sterkare bru mellom skulekorps og vaksenkorps i regionen.
  • Me skal medverka til å skapa nye vennskap og musikalske konstellasjonar på tvers av alder, kjønn og geografi.
  • Me skal inspirere og skapa motivasjon og speleglede hjå vaksne og ungdom.
  • Me skal tilby utfordringar til alle musikantar på det nivået dei er.
  • Me skal gje musikantane moglegheita til å spele saman og lære av profesjonelle musikara.
  • Me skal vær ein arena der unge lokale komponistar kan få framført sin musikk.
  • Me skal tilby ei breidd i musikkstil og uttrykk.